تعرفه خطوط

قیمت ها به ریال می باشد.

قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰ :
 
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر رند رند غیر رند رند
۱  ۱۰۰۰XXxXXXXXXX ۱۴ ۱۵۰,۰۰۰  ۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۰
۲ ۱۰۰۰XXXXXXXXX ۱۳ ۳۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰
۳ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۷۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۰
۴ ۱۰۰۰xXXXXXX ۱۱ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰
۵ ۱۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰
۶ ۱۰۰۰xXXXX ۹ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰
۷ ۱۰۰۰XXXX ۸ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰
۸ ۱۰۰۰XXX ۷ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۹ ۱۰۰۰XX ۶ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
 قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰ :
 ردیف  نمونه شماره  تعداد ارقام  کاربران نمایندگان
۱ ۳۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۰
۲ ۳۰۰۰XXXXXXXXX ۱۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳ ۳۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰
خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.
 قیمت خطوط اختصاصی ۲۰۰۰:
 
 ردیف 
 تعداد   ارقام                                 کاربران
 غیر سفارشی                        سفارشی
غیر رند نیمه رند رند
۱ ۱۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۲ ۱۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ ۹ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ ۸ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت خطوط ۹ رقمی و ۸ رقمی خیلی رند (مثلا ۲۰۰۰۲۲۲۲ ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد .
 

*منظور از رند انتخاب شماره توسط کاربران و غیررند انتخاب به دلخواه مخابرات میباشد.

* کابران می توانند شماره ی خط اختصاصی رند خود با پیش شماره ی ۲۰۰۰,۱۰۰۰ به طور دلخواه انتخاب کنند ( مثلا ۱۰۰۰۳۵۲۷۷۵۶۶۵۶ یا ۱۰۰۰۹۳۹۷۰۸۳۹۸۵) اما در مورد خطوط با پیش شماره ی ۳۰۰۰ این امکان فراهم نیست و باید از یک رنج خاص انتخاب شود

 

* دقت نمایید که تمامی شماره های اختصاصی سالیانه بوده و قابل تمدید می باشد لازم به ذکر است در صورتی که هیچ هزینه ای بابت تمدید شماره از طرف مخابرات اخذ نگردد در سال آتی شماره به صورت رایگان تمدید خواهد شد.